Algemene voorwaarden

Spijkerslag / Hamerklap

Jules Verneweg 13 

5015 BD Tilburg 

info@spijkerslag.nl

06-28 6666 33

kvk: 18083291

1. Definities

1.1 Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie Spijkerslag een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

1.2 Website: een op naam van opdrachtgever gemaakte presentatie voor gebruik op internet. Deze bestaat uit een geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale documenten, afbeeldingen, scripts en databases.

1.3 Hamerklap is een handelsnaam van Spijkerslag. Wanneer in deze algemene voorwaarden Spijkerslag vermeldt staat, geldt dat ook voor klanten van Hamerklap 

2. Toepasbaarheid

2.1 Door ondertekening van een overeenkomst met Spijkerslag verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.2 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Spijkerslag.

3. Offertes

3.1 Alle offertes en prijsopgaven door Spijkerslag zijn geheel vrijblijvend.

3.2 Spijkerslag is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen de uiterlijke offerte datum wordt bevestigd.

4. Aanvang van de overeenkomst:

4.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

  • De opdrachtbevestiging is ingevuld en ondertekend en is ontvangen door Spijkerslag
  • De opdrachtgever dient 50% van het offertebedrag als aanbetaling te voldoen bij een website op maat. In geval van een website van Hamerklap, dient men de opstartkosten vooraf voldaan te hebben. Na oplevering gaat het maandbedrag in op de eerstvolgende eerste dag van de maand.
  • Na de eerste revisieronde dient de opdrachtgever 25% van het offertebedrag te voldoen
  • Het resterende bedrag dient de opdrachtgever te voldoen uiterlijk 14 dagen na livegang van de website 

Van de voorwaarden in artikel 4 kan worden afgeweken wanneer opdrachtgever reeds bekend is bij opdrachtnemer.

5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Spijkerslag zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Spijkerslag het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Spijkerslag aangeeft dat deze noodzakelijk zijn worden verstrekt.

5.3 Spijkerslag is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Spijkerslag is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Spijkerslag kenbaar behoorde te zijn.

6. Levering en levertijd

6.1 Met het ontwerp en de ontwikkeling van de website wordt zo spoedig mogelijk gestart na schriftelijke opdracht en aanlevering van volledige benodigd materiaal.

6.2 Tussentijdse resultaten worden door Spijkerslag op een tijdelijke internetlocatie geplaatst voor testdoeleinden. Desgewenst kan de opdrachtgever in overleg de site tussentijds bekijken.

6.3 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Spijkerslag, zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

6.4 Spijkerslag is niet aansprakelijk voor niet werkende functionaliteiten die worden veroorzaakt door bijvoorbeeld foutieve instellingen bij de hosting provider van de opdrachtgever terwijl deze functionaliteiten wel op het testdomein naar behoren functioneren en als deze gebreken dus worden veroorzaakt door de foutieve instellingen en niet door foutief programmeren van Spijkerslag van de betreffende functionaliteit of plugin.

6.4 Oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na het gereedkomen van de ontwikkeling van de website.

6.5 Benodigde software licenties, al dan niet jaarlijks terugkerend, worden door de opdrachtgever zelf aangeschaft. Spijkerslag is niet aansprakelijk voor onjuiste licenties of het ontbreken van licenties. 

6.6 Benodigde software licenties die standaard worden gebruikt zijn inbegrepen in de onderhoudsovereenkomst. Wanneer de onderhoudsovereenkomst wordt beëindigd, dient men zelf de licenties aan te schaffen om de site functioneel te houden.

7. Copyright

7.1 Al het door Spijkerslag vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Spijkerslag niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.

7.2 Het eigendom van door Spijkerslag verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig van Spijkerslag, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan Spijkerslag hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Spijkerslag gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

7.3 Spijkerslag behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Voor zover Spijkerslag bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, software, diensten en leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen, kan Spijkerslag op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met Spijkerslag of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Spijkerslag.

8.2 Spijkerslag is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich ervan te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.

8.3 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Spijkerslag slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Spijkerslag voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

9. Reclame

9.1 De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Spijkerslag. Indien de reclame gegrond is zal Spijkerslag deze gebreken trachten te verhelpen. Wanneer aan Spijkerslag binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren.

Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”. 

9.2 Reclames geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

10. Prijzen, offertes en aanbiedingen

10.1 Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.

10.2 Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken zullen resulteren in extra werk, waarvoor Spijkerslag naar evenredigheid zal moeten worden gehonoreerd.

10.3 De aanbiedingen van Spijkerslag zijn hooguit 30 dagen geldig, tenzij in het aanbod een andere termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.

10.4 Levertijden in offertes zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.

10.5 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.

10.6 De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen prijzen en uurlonen zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Spijkerslag heeft het recht de aan opdrachtgever te berekenen vergoedingen, maandtarieven en dergelijke op ieder moment te verhogen.

10.7 Aangepaste prijzen, tarieven en uurlonen worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan opdrachtgever.

11. Betaling

11.1 Na ondertekening van de opdrachtbevestiging krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en Spijkerslag en is de opdrachtgever verplicht om het werk van Spijkerslag volgens afspraak te honoreren.

11.2 De aanbetaling kan alleen worden teruggevorderd door de opdrachtgever indien Spijkerslag de gewenste diensten niet of niet volgens de specificaties in de offerte heeft geleverd. Leidend hierbij is het testdomein waarop de website in eerste instantie wordt klaargezet. Wanneer de website op het testdomein is opgeleverd volgens de specificaties en werkt volgens de wensen en eisen van de opdrachtgever, en Spijkerslag kan de website vervolgens niet leveren omdat de opdrachtgever ervan af ziet of onredelijke eisen stelt waarbij de website door Spijkerslag niet kan worden opgeleverd, kan de opdrachtgever de aanbetaling niet terugvorderen.

11.3 Na afronding van de opdracht en nadat de website op het testdomein is opgeleverd volgens de specificaties en naar behoren functioneert, zal Spijkerslag een factuur sturen voor het met de overeenkomst gemoeide bedrag verminderd met de reeds voldane aanbetaling. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen. Nadat de restbetaling door de opdrachtgever is voldaan wordt de website door Spijkerslag overgezet op het hosting domein van de opdrachtgever.

11.4 Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Spijkerslag een aanmaning tot betaling verstuurd. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

12. Wijziging van de algemene voorwaarden

12.1 Spijkerslag bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

12.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

12.3 Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden of binnen veertien dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

13. Overig

13.1 Spijkerslag zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Spijkerslag.

13.2 Wanneer Spijkerslag voorziet in webhosting en/of domeinregistratie voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster/registrar stelt. Spijkerslag is voorts niet verantwoordelijk voor enige wanprestatie van deze partij(en). Spijkerslag stelt alles binnen zijn macht in werking om de website live te houden. Extra kosten hiervoor worden doorbelast aan opdrachtgever.

13.3 Wijzigingen in een overeenkomst kunnen na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Spijkerslag zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.

13.4 Spijkerslag is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Voorts behoudt Spijkerslag zich het recht op een bescheiden creditvermelding in de footer met hyperlink in de voor opdrachtgever afgeleverde website.

14. Geschillenregeling en toepasselijk recht

14.1 Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.